BQ
ABK 09
För arkitekter och tekniska konsulter
Om utbildningen

BQ’s e-learning i ABK 09 är en casebaserad digital utbildning speciellt framtagen för arkitekter och tekniska konsulter. Utbildningen omfattar i huvudsak grundläggande avtalsrätt, ABK 09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009) och anslutande AMA AF Konsult 10.

I utbildningen får du som kursdeltagare ikläda dig rollen som ansvarig för ett generalkonsultuppdrag för beställaren S. Ström Invest AB som ska projektera och bygga en padeltennisanläggning i Vibro kommun. ABK 09:s bestämmelser varvas med verklighetstrogna övningsuppgifter, handfasta tips och konkreta exempel från verkligheten.

Utbildningen kräver inga förkunskaper och motsvarar 8 timmars lärarledd utbildning. För innehållet svarar advokaterna Rebecca Gulding och Eleonore Gustafsson på Different Advokat AB, en affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad inom konsulträtt och entreprenadjuridik.

Nedan kan du läsa mer om vad som ingår i utbildningen.

Klicka på respektive rubrikavsnitt nedan, för att läsa mer om innehållet i utbildningen...

I introduktionsavsnittet beskrivs utbildningens uppbyggnad och innehåll, vad ABK 09 är och hur det har kommit att bli ett av konsultbranschens viktigaste affärsdokument.
I den här delen introduceras förutsättningarna för projektet Vibro Padel Arena och med utgångspunkt i en inledande kontakt från beställarens representant får du bekanta dig med grunderna i svensk avtalsrätt. Du kommer bl.a. lära dig hur avtalslagens anbud-acceptmodell fungerar och få konkreta råd om vad du bör tänka på när du ska ingå avtal.
Här tittar vi närmare på ABK 09:s uppbyggnad för att se hur standardavtalets olika beståndsdelar kan vara till hjälp när du ska hantera en situation utifrån bestämmelserna. Du kommer bl.a. få lära dig vad som krävs för att ABK 09 ska bli tillämpligt mellan två parter i ett uppdrag, vad AMA AF Konsult 10 är samt hur omfattningen av, och villkoren för, ett uppdrag preciseras enligt ABK 09. I det här avsnittet behandlas även avsteg från ABK 09, s.k. särregleringar.
Här kommer du att få lära dig allt du behöver veta gällande hur ett uppdrag preciseras i samråd med din beställare. Med utgångspunkt i en checklista guidas du genom relevanta bestämmelser i ABK 09. Samtidigt som du lär dig vilka krav ABK 09 ställer på dig som konsult får du handfasta tips kring vad du bör stämma av med din beställare och vilka överväganden du bör göra i fråga om uppdragsorganisation, samordningsansvar, tidplaner, ersättningsmodeller, begränsningar av konsultansvaret, försäkringsskydd m.m.
Fokus i den här delen av utbildningen ligger på genomförandeskedet. Avsnittet tar sin utgångspunkt i ett startmöte med beställaren. Därifrån kommer du sedan bl.a. få lära dig vad ett fackmässigt utförande egentligen innebär, vilket ansvar du som konsult har för innovativa och riskfyllda lösningar som föreslås samt hur du ska hantera ändringar av uppdraget (s.k. ÄTA-arbeten). Du kommer också få lära dig att hantera tidplaneändringar och hur förseningsrelaterade påföljder kan undvikas.
Att arbeta hårt är enkelt, att ta betalt är en konst. Därför ägnas den här delen helt åt ekonomiska frågeställningar. Du kommer bland annat få gå igenom ABK 09:s bestämmelser om tidredovisning, fakturering och betalning. Självklart kommer även hantering av budgetöverskridanden att beröras, liksom vad som gäller om beställaren inte betalar för avtalsenligt utfört arbete.
I den här delen kommer du att få lära dig vilka olika sätt ett uppdrag kan avslutas på och varför det är viktigt att veta vid vilken tidpunkt uppdraget slutförts eller upphört. Med andra ord kommer du att få lära dig de mest betydelsefulla skillnaderna mellan avbeställning, hävning och uppsägning samt hur konsultens ansvarstid beräknas enligt ABK 09.
I den här delen kommer du att få lära dig grunderna i upphovsrätt, hur ett verk får upphovsrättsligt skydd och hur länge skyddet gäller. Du kommer också få lära dig skillnaderna mellan upphovsrättens ideella och ekonomiska del samt vad ABK 09 egentligen säger om äganderätten och nyttjanderätten till uppdragsresultatet efter avslutat uppdrag. I sammanhanget berörs även de utmaningar som BIM-projektering medför.
I den här delen kommer du bl.a. få lära dig vilka typer av skador som omfattas av konsultansvaret och vad som krävs för att du som konsult ska kunna bli skadeståndsskyldig gentemot din beställare. Du kommer att få veta hur konsultansvaret är begränsat i tid och till belopp samt vilken hjälp du kan få från ditt konsultansvarsförsäkringsbolag. Utöver det kommer du få konkreta förslag på åtgärder som är tvisteförebyggande samt lära dig vilka förfaranden som står till buds om konflikten blir för djup eller infekterad för att lösas av parterna själva.
Den sista och avslutande delen innehåller, förutom epilog, fördjupningsmaterial och källhänvisningar, en examination bestående av 25 stycken flervalsfrågor. För att bli godkänd på examinationen behöver du ha minst 18 rätt. Om du inte klarar den på första försöket kan du gå tillbaka och repetera valda delar och sedan försöka igen. När du uppnått godkänt resultat får du möjlighet ladda ner eller skriva ut ett personligt utbildningsbevis.