Pratar du juridiska?

Vi på BQualified tycker att juridiken ska vara enkel och lättillgänglig för alla. Men hur lätt är ”juridiskan” egentligen? Nedan finner du 10 högaktuella ord på juridiska. Häng med på en mini crash course!

Obestånd – den som är på obestånd kan inte betala sina skulder och betalningsoförmågan är mer än bara tillfällig. Det är emellertid inte upp till dig eller mig att avgöra vilket företag som är på obestånd utan bedömningen görs av tingsrätten. Om tingsrätten, efter någons ansökan, konstaterar att ett företag är på obestånd inträffar det som vi vanliga dödliga kallar, ja just det: En konkurs. 😏

Dispositiv – många av våra lagar innehåller dispositiva bestämmelser, och sådana bestämmelser kan parter, hör och häpna, sätta åt sidan genom att helt enkelt avtala om något annat som de tycker är bättre. Det förutsätter såklart att parterna är överens. Exempel på lagar som till stor del är dispositiva är avtalslagen och köplagen.

Pacta sunt servanda – en grundläggande princip i svensk rätt och en personlig favorit som kort och gott betyder att avtal ska hållas. 💪

Hävning – se upp med detta finfina juridiska ord! För att man ska ha rätt att häva ett avtal, dvs. avsluta det i förtid med omedelbar verkan, behöver motparten ha begått ett avtalsbrott. Men det räcker inte med vilket avtalsbrott som helst – det måste vara ett väsentligt sådant. Dessutom uppställs nästan alltid formkrav vid hävning, t.ex. att hävning måste göras skriftligen. En bra tumregel är att aldrig häva ett avtal utan att först stämma av med en advokat eller jurist om förutsättningarna för hävning är uppfyllda. Den som felaktigt häver ett avtal begår nämligen själv ett avtalsbrott, vilket i sin tur kan medföra skadeståndsskyldighet.

Vite – kärt barn har många namn: En sorts skadestånd där beloppet eller beräkningsgrunden för detta är bestämd i förväg. Det kanske mest intressanta är att rätten till vite inte förutsätter att någon skada har uppkommit vilket ju är fallet vid ”vanligt” skadestånd. Vite fungerar alltså ungefär som böter eller straffavgifter.

Aktbilaga – nu är vi nere i nörderiet: För att våra domstolar ska kunna hålla ordning på alla dokument som hör till ett visst mål eller ärende förs en diarieförteckning över dessa. I förteckningen ges varje dokument som upprättas eller kommer in till domstolen ett löpnummer, vilket kallas aktbilagenummer. Som aktbilaga 1 hittar man ofta någon typ av ansökan, t.ex. en stämningsansökan.

Kärande – trots den kärleksfulla tonen i ordet syftar det på den part, en fysisk eller juridisk person, som väckt talan mot en annan genom stämning. Kanske logiskt ändå – den kärande är den som vill ha något och den kära vill ju faktiskt ha någon. Motparten kallas svarande.

Tvistemål – om två parter inte kan komma överens uppstår en tvist. Om de inte kan lösa tvisten själva, kan någon av dem vända sig till allmän domstol för att få ärendet prövat och avgjort. Första instans är då tingsrätten. De vanligaste tvistemålen handlar om pengar. En åklagare handlägger inte tvistemål. 🤓

Anstånd – om du beviljats anstånd betyder det att du fått godkänt att vara lite sen med t ex en betalning eller en leverans. Vad det potentiellt skulle kunna innebära för ditt anseende eller relationen ska vi låta vara osagt. 😊

Mjuk stup – tro det eller ej men även jurister snackar slang. Mjuk stup är nämligen slang för mjuk stupstock, som är det datum domstolen har beslutat att förberedelsen i ett tvistemål är avslutad. Efter detta datum får ingen av parterna åberopa nya omständigheter eller bevisning utan att ha en giltig ursäkt. Den part som kommer för sent riskerar att få omständigheten eller bevisningen avvisad av domstolen.

Svettigt? Lite kanske. Våra utbildningar hjälper dig att navigera i den juridiska snårskogen. Saknar du något eller har frågor? Då går det naturligtvis utmärkt att kontakta elin@bqualified.se, eleonore@bqualified.se eller rebecca@bqualified.se.

/Team BQ